Klub Saša

Startup SAŠA regija – spodbujanje podjetništva v SAŠA regiji

Z izvedbo operacije bomo dvignili podjetnost pri mladih na podeželju ter jim skozi izobraževanja na področju novih poslovnih modelov omogočili nove priložnosti za realizacijo svojih podjetniških idej. Preko promocijsko – motivacijskih dogodkov se bo spodbujalo povezovanje med deležniki v regiji

Cilji

Namen operacije je nastanek novih delovnih mest v regiji v naslednjih panogah: les, samooskrba, turizem in zelene tehnologije, kar bo imelo pozitivne učinke na okolje, ustvarjena delovna mesta pa bodo ugodno vplivala na zadržanje mladih talentov ter ekonomsko in socialno kohezijo

Pričakovani rezultati

Število poslovnih modelov: 10
Število izvedenih dogodkov: 20
Število vključenih podjetij ali ekip v mentorski program: 10
Število izvedenih presoj idej: 20
Število izvedenih dogodkov z mreženjem: 2
Skupaj udeležencev na vseh dogodkih: 100

Učinki operacije

Število izhodov v zaposlitev: 3
Število novih podjetniških idej: 16
Število novih mrež: 1
Število oseb, vključenih v coaching: 100

- spletna stran Evropske komisije (http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_sl.htm) in
- spletna stran programa razvoja podeželja (www.program-podezelja.si/)